Algemene voorwaarden in-company trainingen


Toepasselijkheid
Door schriftelijke opdracht tot het geven van een in-company training aanvaard de opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Hersenwerk wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

Offerten en betalen
Op verzoek van de opdrachtgever doet Hersenwerk een voorstel tot maatwerk voor een in-company training met een daarbij behorende offerte. Dit voorstel is drie maanden na dagtekening geldig. Zodra de opdrachtgever met het voorstel instemt retourneert de opdrachtgever de offerte met een getekend akkoord aan Hersenwerk.

Bij schriftelijke opdracht en overeenstemming van plaats, tijd en aantal deelnemers zal Hersenwerk 50% van het offertebedrag factureren. Na ontvangst van het gefactureerde bedrag zal Hersenwerk de in-company training schriftelijk bevestigen.

Vier weken voordat de in-company training plaats vindt, volgt de factuur voor het resterende bedrag. Dit bedrag dient twee weken voor de training voldaan te zijn bij Hersenwerk. Mocht tijdige betaling uitblijven, dan zal de training niet plaatsvinden.

Bedenktijd
Uw bedenktijd gaat in op de datum van de factuur voor de eerste 50% van het offertebedrag en heeft een duur van 14 dagen. Annuleert u de training binnen deze 14 dagen dan heeft u recht op restitutie deze betaling.

Prijzen
De in de offerte genoemde prijzen hebben uitsluitend betrekking op de in-company training. Per training is in de offerte aangegeven welke materialen de organisatie zelf dient te verzorgen. De kosten voor de locatie, de audiovisuele middelen en de consumpties (koffie, thee, lunch) voor de docenten tijdens de training zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

Hersenwerk is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), waardoor In-company trainingen zijn vrijgesteld van BTW. Veranderingen in wettelijke regelingen en bepalingen kunnen Hersenwerk verplichten prijzen nader aan te passen. Eventuele dan optredende verschillen in prijzen zullen bij de opdrachtgevers in rekening gebracht worden.

Annuleren
Het annuleren van de in-company training dient schriftelijk of door middel van email te geschieden. Annuleren is mogelijk tot een termijn van uiterlijk twee weken voor aanvang van de training. Bij een “in-company training op maat” wordt bij annulering 50% van het offertebedrag bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Bij een “in-company training uit het bestaande cursusaanbod” wordt bij annulering 10% van het offertebedrag bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Bij annulering binnen de termijn van twee weken voor aanvang van de in-company training blijft de totale offerteprijs gehandhaafd. Restitutie van niet meer verschuldigde ontvangen gelden vindt binnen vier weken plaats na annulering.

In het geval van ziekte van de docent of ander overmacht zal Hersenwerk al het mogelijke doen om voor vervanging te zorgen. Indien geen vervanging mogelijk is, zal in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum voor de in-company training worden bepaald. Indien de opdrachtgever naar aanleiding van deze omstandigheid besluit alsnog te annuleren, dan zal Hersenwerk binnen vier weken 100% of 50% van het eventueel reeds betaalde offertebedrag respectievelijk voor de in-company training uit het bestaande aanbod en de in-company training op maat terugstorten op een door de opdrachtgever aan te geven bankrekening. De opdrachtgever heeft geen recht op een (schade)vergoeding.

Deelnemers
De opdrachtgever zorgt voor de aanmelding en financiële afhandeling van de deelnemers. De opdrachtgever verplicht zich jegens Hersenwerk de Algemene
Voorwaarden die betrekking hebben op de deelnemers aan de deelnemers bekend te maken en op te leggen. De opdrachtgever vrijwaart Hersenwerk voor alle claims van deelnemers.

Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten van de (les)materialen, modellen, technieken en instrumenten die Hersenwerk bij de uitvoering van de trainingen heeft gebruikt, behoren uitsluitend toe aan Hersenwerk, tenzij de eigendomsrechten aan een ander toebehoren door wie het gebruik daarvan aan Hersenwerk is toegestaan. De deelnemer zal op geen enkele andere manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Hersenwerk, behoudens voor eigen gebruik. In het bijzonder is het niet toegestaan om, zonder dat daar van te voren expliciete schriftelijke afspraken over zijn gemaakt, de trainingsmaterialen die de deelnemer tijdens de uitvoering van de training heeft gebruikt, geheel of gedeeltelijk of in de vorm van uittreksels, voor eigen gebruik, of gebruik van derden, te vermenigvuldigen, uit te geven, uit te lenen, of op een andere manier in gebruik te geven, al dan niet tegen vergoeding.

Vertrouwelijkheid
Hersenwerk en/of voor Hersenwerk werkzame personen zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie van de deelnemer vertrouwelijk behandelen. Hersenwerk conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving, zoals in de privacyverklaring van Hersenwerk staat beschreven.

Persoonsgegevens
Hersenwerk verwerkt de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Hersenwerk. De opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Hersenwerk.

Accreditatie
Iedere deelnemer aan een in-company training krijgt een bewijs van deelname met daarop vermeld het aantal studiebelastinguren. Voor de in-company trainingen wordt door Hersenwerk geen beroeps specifieke accreditatie aangevraagd.

Klachten
Hersenwerk zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die Hersenwerk aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Natuurlijk wil Hersenwerk dat u tevreden bent over de dienstverlening. Hersenwerk zal er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Mocht u een klacht hebben, dan kunt u dit binnen een termijn van twee weken na de training schriftelijk melden bij Hersenwerk, Postbus 108, 1600 AC Enkhuizen. U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht. Uw klacht wordt uitsluitend in behandeling genomen indien u duidelijk uw naam, adres, woonplaats en datum van schrijven vermeldt.

Hersenwerk streeft erna de klacht binnen een termijn van vier weken te hebben afgehandeld. Mocht de afhandeling van de klacht langer in beslag nemen, dan zal de klager, binnen het termijn van de hierboven genoemde vier weken, schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het tijdstip waarop er uitsluitsel over de klacht gegeven kan worden.

Mocht u er met Hersenwerk niet uit komen dan kunt u uw klacht doorsturen naar Appelman en Mes advocaten te Enkhuizen voor een onafhankelijk en voor Hersenwerk bindend oordeel. Eventuele consequenties worden door Hersenwerk binnen een termijn van 14 dagen afgehandeld.

Alle binnengekomen klachten worden geregistreerd en een jaar bewaard.

Toepasselijk recht
Op alle door Hersenwerk geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing.